Direct contact:
info@trefa.nl
+31 313 - 48 22 48

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1      Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2      Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3      Klant: de wederpartij van Trefa Continu Aerating Systems met wie Trefa een Overeenkomst aangaat.

1.4      Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van zaken.

1.5      Partijen: Trefa  en Klant gezamenlijk.

1.6      Trefa: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7      Website: de websites van Trefa, te vinden onder de url: https://www.trefa.nl

1.8      Zaken: zaken welke Trefa op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2      Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Het aanbod

3.1      Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.2      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.3      Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.4      Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.5      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen;
 2. de eventuele kosten van verzending;
 3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 5. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 8. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 9. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

4.1      De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

4.2      Trefa garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen geen grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Trefa hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

4.3      Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Trefa er zorg voor dat, als er vooruit betaald is door de Klant, de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Trefa mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 5: Prijzen en betaling

5.1      Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

5.2      Trefa is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

5.3      Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

 1. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
 2. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via Paypal tijdens Bestelprocedure );
 3. door middel van elektronische vooruitbetaling middels iDeal (Website afhankelijk);

5.4      Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na aankoopdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.5      Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Trefa gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

6.1      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient Klant te doen middels het versturen van een email naar info@trefa.nl. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4      Indien Klant na afloop van de in lid 6.2 en 6.33 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

6.5      Bij levering van producten heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6      Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: Kosten in geval van herroeping

7.1      Indien Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2      Indien Klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Trefa of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht

8.1      De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 8.2 en 8.3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3      Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. .betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9: Leveringstermijn

9.1      De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn indicatief.

9.2      Trefa zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

9.3      Trefa is niet verantwoordelijk voor de duur van de verzending. Deze service wordt verleend door onder andere Post.nl of Packs. De duur van de verzending kan variëren vooral tijdens piekperiodes.

9.4      Indien en voor zover Trefa niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Trefa heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 4.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10: Reclameren

10.1   Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Trefa en Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Trefa mits:

 1. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Trefa binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;
 2. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Trefa;
 3. de Klant zelf verantwoordelijk voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket, en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard, totdat Trefa het in ontvangst heeft genomen.

10.2   Indien na onderzoek van Trefa blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Trefa met Klant in overleg treden.

10.3   Indien na onderzoek van Trefa inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar, en restitutie van de verzendkosten als onder b van artikel 10.1 bedoeld. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op

 1. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de
  laatste zin van artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing is;
 2. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van
  artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing is.

10.4   Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

10.5   Na de verstrijking van de termijn van veertien (14) dagen wordt u geacht het geleverde, te hebben goedgekeurd.

Artikel 11: Transport

11.1   De verzending van de goederen geschiedt franco voor rekening en risico van de opdrachtgever. Trefa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of vermissingen die tijdens het transport ontstaan.

Artikel 12: Verwerking persoonsgegevens

12.1   Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

 1. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;
 2. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Trefa.

12.2   Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mail nieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder b bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Trefa deze uitingen sturen.

12.3   De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Trefa aan te passen bij onjuistheden.

12.4   Trefa respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Trefa niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht, klachten en geschillen

13.1   Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten Is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2   Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Trefa , welk contact schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Trefa zal uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

13.3   Klant kan het geschil -indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Arnhem, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

13.4   Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1   Trefa is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

14.2   Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Trefa, dan wel tussen Trefa en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Trefa, is Trefa niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Trefa.